Algemene Voorwaarden Rodenhuis Makelaardij

            Algemene Voorwaarden van Rodenhuis Makelaardij

            Rodenhuis Makelaardij handelt naar de onderstaande algemene voorwaarden

           Opdracht 

 1. Onder opdracht wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand brengen van een overeenkomst inzake registergoed, voor zover niet anders blijkt uit de algemene voorwaarden.
 2. De opdrachtgever moet, indien hij de opdracht verstrekt, door de makelaar geïnformeerd worden over de algemene voorwaarden hetzij in de bemiddelingsopdracht en/of een mondelinge verwijzing naar de algemene voorwaarden.
 3. Indien de makelaar iemand beschouwt als zijn opdrachtgever, maar deze het bestaan van de opdracht betwist en     het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan de makelaar gericht stuk, ontbeert de makelaar het recht op betaling wegens courtage en/of verschotten en/of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen in welke uiting dan ook.
 4. Het is de makelaar verboden meer dan één opdracht te aanvaarden met betrekking tot eenzelfde registergoed. Indien hij eerder een opdracht heeft ontvangen betreffende een bepaald registergoed, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht schriftelijk is geëindigd. Indien uit twee of meer lopende opdrachten door de makelaar diensten moeten worden verleend met betrekking tot eenzelfde registergoed dan dient de makelaar dit te melden aan zijn opdrachtgevers en is hij verplicht om, alvorens de belangen van de opdrachtgevers leiden tot het stadium van voeren van onderhandelingen, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten wordt beëindigd. Het is de makelaar namelijk niet toegestaan om, betreffende eenzelfde registergoed, aan meer dan één opdrachtgever zijn diensten te verlenen, ongeacht de wensen van de betrokkenen. Indien tussen de opdrachtgevers van de makelaar een overeenkomst tot stand komt, kan de makelaar slechts éénmaal zijn honorarium in rekening brengen. De makelaar is voorts bevoegd om aan de opdrachtgever(s) met wie hij de overeenkomst dient te beëindigen de overeengekomen ontbindingskosten in rekening te brengen dan wel een ander, vooraf overeengekomen (uur)tarief ter compensatie van en in redelijke verhouding tot de tot toe geleverde inspanningen.
 5. De opdracht houdt geen volmacht aan de makelaar in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, tenzij dit expliciet is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
   
 6. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen en kan te allen tijde door de opdrachtgever worden ingetrokken of door de makelaar worden teruggegeven. Het intrekken of teruggeven van opdracht dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de          tweede werkdag, volgend op de datum waarop bedoeld aangetekend schrijven is verzonden, dan wel de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging van de opdracht kan de makelaar geen boetebeding in rekening brengen, wel dienen de daadwerkelijke gemaakte uren/kosten te worden vergoed door opdrachtgever.  
 7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, buiten de makelaar om, overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren en/of activiteiten te ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht inzake het daarin vermelde registergoed kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
 8. Indien een overeenkomst in strijd met artikel 7 tot stand komt, is de opdrachtgever courtage verschuldigd als ware de overeenkomst door tussenkomst c.q. toedoen van de makelaar tot stand gekomen.
   
 9. Uit hoofde van zijn opdracht staan de opdrachtgever o.a. de navolgende diensten ter beschikking: bespreking van en advies over de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen; beoordeling van de waarde van het in de overeenkomst vermelde registergoed; besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en van belang zijnde aspecten; advies over en het voeren van onderhandelingen en begeleiding bij de afwikkeling van de overeenkomst. 


  Courtage/No cure no pay
 10. De makelaar heeft recht op honorering voor de door hem verrichte werkzaamheden zoals die door hem/haar en de opdrachtgever is overeengekomen. De opdrachtgever is aan de makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt. Over de courtage moet van tevoren schriftelijke overeenstemming worden bereikt. Deze courtage en alle overige in rekening te brengen kosten zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde, tenzij de koper gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
 11. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien een overeenkomst tot stand komt nádat de (bemiddelings-)opdracht door de opdrachtgever is beëindigd, c.q. is teruggegeven, maar deze totstandkoming verband houdt met de dienstverlening van de makelaar aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld aanwezig te zijn, indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht. Van dit artikel kunnen partijen afwijken door bij de beëindiging van de opdracht de werking van dit artikel uitdrukkelijk uit te sluiten. Indien er een notaris gekozen wordt welke meer dan 20 km. verwijderd is vanuit het kantoor van de makelaar dan is deze gerechtigd om de reis en eventuele verblijfskosten in rekening van de opdrachtgever te brengen.  
 12. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de makelaar op courtage onverlet.
 13. Indien de makelaar niet de opdracht heeft kunnen vervullen en opdrachtgever heeft de opdracht schriftelijk ingetrokken, is opdrachtgever geen courtage verschuldigd wel de gemaakte kosten benoemd in artikel 6 en 16.
 14. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

   

  Overige kosten

 15. De opdrachtgever vergoedt de onkosten en de advertentiekosten die de makelaar ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van kosten en de omvang hiervan dient de makelaar tevoren zijn opdrachtgever overleg te plegen en dient het resultaat van dit overleg schriftelijk vast te leggen.
 16. De hiervoor genoemde onkosten en advertentiekosten is opdrachtgever ook verschuldigd bij beëindiging van de opdracht door intrekking of anderszins.  
 17. Betreft de intrekking een opdracht tot het verlenen van diensten aan een opdrachtgever, zijnde verkoper of verhuurder, dan is deze opdrachtgever, boven de hiervoor genoemde kosten, geen vergoeding verschuldigd.

  Berekening courtage koop en verkoop

 18. De courtage wordt berekend over;
  De koopsom van het registergoed vermeerderd met de van toepassing zijnde BTW. of een vooraf afgesproken vast tarief wat in de bemiddelingsopdracht is vastgelegd.
 19. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten.
 20. Indien over de koopsom btw verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in aftrek tebrengen.  
 21. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen registergoederen wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de BTW, tenzij de koper gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
 22. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel een recht van opstal, grondrente of andere soortgelijke rechten, wordt de courtage berekend over het tienvoud van de jaarlijks overeengekomen canon of rente, dan wel volgens ter plaatse geldend gebruik.  
 23. Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.
 24. Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van registergoed of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.  
 25. Gelijkgesteld met koop- en verkoopovereenkomsten worden:
  - ruilkoop;
  - huurkoop;
  - financial lease;
  - koop en verkoop op afbetaling;
  - koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat (economische eigendomsoverdracht);
  - het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
 26. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of goodwill worden gekocht of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.

  Berekening courtage huur en verhuur
 27. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot registergoed wordt de courtage berekend over de huursom, met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.
 28. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het registergoed voor het eerste huurjaar.

 29. De courtage wordt berekend over 1 maand huursom + BTW, indien dit van toepassing is, tenzij de huurder gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
 30. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
 31. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan of voor een periode van minder dan vijf jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd, worden aangemerkt als overeenkomsten met een looptijd van vijf jaar.
 32. Overeenkomsten die voorzien in een stilzwijgend doorlopen, doch tevens een einddatum hebben, worden aangemerkt als overeenkomsten met een looptijd tot die einddatum.
 33. Ingeval de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minder dan één jaar, zonder dat uit de overeenkomst blijkt dat deze, na het verstrijken van deze periode, voor bepaalde tijd kan worden voortgezet, wordt courtage berekend volgens een overeengekomen honorering op uurbasis.  
 34. Gedeelte van een huurjaar wordt als geheel huurjaar gerekend. Overeengekomen optiejaren gelden als huurjaren met dien verstande dat over de optiejaren de helft van de courtage wordt berekend.
 35. Gelijkgesteld aan huur- en verhuurovereenkomsten worden:
        - pachtovereenkomsten;
        - ruilovereenkomsten;
        - overeenkomsten tot ingebruikgeving;
        - overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik en bewoning;
        - andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.  

        

  Betaling

 36. Opdrachtgever en makelaar kunnen de wijze en/of het tijdstip van afrekening in de opdracht nader overeenkomen.
 37. Indien daaromtrent niet is voorzien, zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage, kosten of verschotten direct opeisbaar zodra de overeenkomst tot stand is gekomen of de opdracht anderszins is uitgevoerd, dan wel deze om andere redenen eindigt.
 38. Bij een opdracht door méér dan één persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.  
 39. De opdrachtgever, aan wie schriftelijk om betaling van honoraria, courtage, kosten of verschotten is verzocht en  van wie binnen 21 dagen na een daaropvolgende schriftelijke aanmaning nog geen betaling is verkregen, is aansprakelijk voor de kosten die de makelaar in en buiten rechte, ter inning van zijn vordering, moet maken, met een minimum van 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag. Vanaf dat moment is tevens de wettelijke rente over die vordering verschuldigd.


  Beheer  
 40. Beheer van registergoed houdt in het verlenen van diensten met betrekking tot één of meer aan een ander toebehorend(e) registergoed(eren). De opdracht tot beheer kan worden gegeven door de eigenaar of door degene die de registergoederen in bezit of anderszins onder zijn/haar zeggenschap heeft.  
 41. Deze diensten kunnen onder andere één of meer van de volgende werkzaamheden inhouden met betrekking tot registergoed: het (opnieuw) verhuren van (delen van) het registergoed dat is (die zijn) vrijgekomen; het verstrekken van adviezen.  
 42. Een opdracht tot beheer dient bij schriftelijke overeenkomst tot stand te komen met, voor zover van toepassing, inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2 t/m 17 van deze voorwaarden.
 43. Een opzegging van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. <
 44. Opdrachtgever en beheerder kunnen overeenkomen dat kosten, gemaakt in verband met het verhuren van beheerd registergoed, afzonderlijk en per geval in rekening worden gebracht.
 45. Inbijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van extra inspanningen door de beheerder of het verlenen van diensten waarin deze voorwaarden niet voorzien, kan een speciale vergoeding worden overeengekomen tussen opdrachtgever en beheerder.
 46. Verschotten, reis- en verblijfkosten e.d. kunnen door de beheerder in rekening worden gebracht.


  Nieuwbouw Overeenkomst/opties/annuleringen

 47. Bij aankoop van een nieuw pand of opdracht tot het bouwen van een pand, wordt middels een koop-/aannemingsovereenkomst de voorwaarden en bepalingen vastgelegd. Indien dit (nog) niet is gebeurd geldt zowel de mondelinge overeenkomst dan zowel de gevoerde correspondentie over en weer, met daarin de bevestiging en aanvaarding van het aanbod. Indien de koop door Koper/opdrachtgever binnen 1 maand voor oplevering wordt geannuleerd, kan Verkoper een schadevergoeding van 10% van de totale koopsom opeisen. Indien er bij nieuwbouw (extra) opties zijn besteld, en deze zijn ten tijde van annulering door Koper al geplaatst in verband met de opleveringsdatum, heeft Verkoper het recht om deze kosten/schade in rekening te brengen aan Koper.

  Aansprakelijkheid

 48. De aansprakelijkheid van Rodenhuis Makelaardij is nooit groter dan het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren.