Veelgestelde vragen

Aankoop

Daar kunnen we kort en krachtig over zijn: razend snel!

Het antwoord is nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als je de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doe je een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Dit zal in de praktijk overigens niet vaak voorkomen, maar is dus wel mogelijk. Daarnaast geldt er een schriftelijkheidsvereist, waarbij de koop pas tot stand komt, nadat beide partijen het koopcontract hebben ondertekend. 

Banken hanteren strakke spelregels voor de verstrekking van nieuwe hypotheken. Deze zijn opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) in combinatie met ministriële regelingen. Welke regels zijn dat en wat mag je lenen?

Naast de inkomenseis telt voor geldverstrekkers ook de 'marktwaarde' van de woning. De geldverstrekker bepaalt wat die marktwaarde precies is. Dat kan zijn:

  • De koopprijs van de woning
  • De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw

Voor een bestaande woning mag je in 2020 maximaal 100% van de marktwaarde lenen (eventueel na verbouwing).

Sinds 2018 mag de maximale hypotheek niet meer hoger zijn dan de marktwaarde van de woning (100%). Daarom wordt vanaf 2013 de maximale hypotheek in zes gelijke stappen van 1% verlaagd. Je zult dus in de toekomst de bijkomende kosten steeds meer zelf moeten betalen.  

Als je na 1 januari 2013 (extra) geld gaat lenen, moet je deze lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) aflossen via maandelijkse aflossing.
Dat betekent dat je nog maar kunt kiezen tussen twee leningsvormen: een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Voor bestaande hypotheken geldt een overgangsrecht.

Wil je een hypotheek afsluiten, dan wordt er onder meer gekeken naar eventuele leningen (consumptief krediet) die je al hebt. Door deze leningen heb je namelijk financiële verplichtingen en daardoor minder ruimte in jouw inkomen om bijvoorbeeld de hypotheeklasten te betalen. Deze schuld telt voor 2% van de kredietgrens (maximale bedrag dat je kunt opnemen binnen de lening) per maand mee als 'financiële verplichting'. Heb je een studieschuld? Dan telt 0,75% van de lening per maand mee. Het gaat dan om de lening die aantoonbaar openstaat op het moment dat je de hypotheek aanvraagt.

Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan, tenzij de makelaar anders besluit of afspreekt met zijn opdrachtgever. De makelaar dient wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is of in gesprek is met een andere kandidaat.

Kosten koper (k.k.) betekent, dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper bedraagt circa 6 % van de koopprijs van de aangekochte woning. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 

- 2% Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.
- Taxatie van de nieuwe woning.

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/ haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee indien je een woning koopt.

Tevens kan men nu 2020 nog maximaal 100% van de woningwaarde lenen, houdt hier dus rekening mee als je een woning koopt! Bij verduurzaming van de woning kan dit tot 106%.

Voor vragen kun je uiteraard contact met ons opnemen! 

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 

De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Mocht je gebruik wensen te maken van de wettelijke bedenktijd, kan het verstandig zijn dit schriftelijk te doen, aangezien de bewijslast moeilijk is, indien je dit mondeling doet. 

Corona richtlijnen en hoe gaan wij daar mee om

Nee, wij houden geen 'open huis' we doen alle bezichtigingen op afspraak. 
Iedereen moet op een fatsoenlijke manier een kans en de tijd krijgen om een goede indruk van de woning te krijgen.
Het is tenslotte geen broodje wat je koopt.

Buiten de standaard 1,5 meter-regel en het op dat moment geldende maximaal aantal personen, stellen wij mondkapjes en handschoentjes beschikbaar. Daardoor zijn er nagenoeg geen belemmeringen meer en kan men op een veilige en verantwoorde manier bezichtigen.

Onderhandelingen

De verkoper stelt in overleg met zijn makelaar een vraagprijs vast. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist uiteindelijk zelf of hij wenst te verkopen. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over alle zaken eens zijn, komt er pas een koop tot stand (na schriftelijke vastlegging). 

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken.

Je kunt niet afdwingen dat je in onderhandeling bent. Je bent pas in onderhandeling als de verkoper positief reageert op jouw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met je in onderhandeling is. Je bent nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij jouw bod met de verkoper zal overleggen.

Verkoop

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kan je niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Nee. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als je ons inschakelt voor de verkoop van jouw woning dan zul je de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als je als koper ons inschakelt voor de aankoop van jouw woning zal je de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.